Na Gradu Sevnica se je po nekaj mesečnem premoru 12. februarja sestala posebna komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca.

Od leve proti desni: Zvone Košmerl, član odbora, Niko Galeša, predsednik Odbora za HE na spodnji Savi in Albina Bezjak, članica odbora

Predsednik posebne komisije za spremljanje izgradnje HE Blanca Zvone Košmerl je vodil sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki KS Blanca in KS Studenec, podjetja Infra, d.o.o., in Nivo, d.d., ter občinske uprave.

Vodja projekta za izgradnjo HE Blanca Anton Vetrih je prisotnim članom komisije predstavil opravljena infrastrukturna dela na vplivnem območju izgradnje HE Blanca v preteklem letu ter podal poročilo o predvidenih infrastrukturnih ureditvah v letošnjem letu. Povzetek predstavitve

Pri izgradnji HE Blanca so zaključena dela, ki pogojujejo dvig vode v akumulacijskem bazenu na obratovalno koto 174,20 nadmorske višine.

V mesecu marcu bo potekala in bo tudi zaključena hortikulturna ureditev okolice hidroelektrarne.

Začela se bo rekonstrukcija regionalne ceste R3-679, na relaciji Sevnica – Brestanica v naselju Blanca, s povezavo na most preko Save pri energetskem delu objekta HE Blanca na glavno cesto G1-5, na relaciji Sevnica – Krško.

Most pri jezovni zgradbi bo dan v javno uporabo po opravljenem tehničnem pregledu objekta.

Urejeni bodo dostopi do vode za primere zaščite in reševanja ter za namakanje polj na levi in desni strani reke Save.

Potekalo bo nadvišanje Brezovškega in Loškega polja. Na Loškem polju bodo del poljske poti tudi ohranjeni stari kamniti mostovi iz 18. stol., ki so bili odkriti in prestavljeni ob lanskoletnih arheoloških izkopavanjih na Logu.

Zaključena bo izgradnja pilotne stene od Vranjskega potoka dolvodno.

Predvidene so zaključne ureditve na ostalih vodotokih z izgradnjo posameznih prodnih zadrževalnikov in zaključek ureditve protipoplavne zaščite mesta Sevnice.

Dokončno podobo bosta z asfaltiranjem dobila Florjanska in Drožanjska ulica v starem delu Sevnice, kjer dela potekajo vzporedno z izgradnjo centralne čistilne naprave, posegi pa so bili v obeh ozkih in starih trških ulicah zelo zahtevni.

Priprava projektne dokumentacije za potok Štegina se bo urejal v sklopu izgradnje HE Krško.

Za mesec maj je predvidena otvoritev kolesarske steze v naselju Boštanj.

admin

By admin

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja